"> 欧洲杯(2024)买球官方网站首页-welcome欧洲杯

2022年量子院研究成果

1.Liu Daoxin, Cao Jian, Yuan Jinbo, Cui Kaifeng, Yuan Yi, Zhang Ping, Chao Sijia, Shu Hualin, Huang Xueren.Laboratory demonstration of geopotential measurement using transportable optical clocks.Chinese Physics B.(2022)

2. Jian Cao,  Jinbo Yuan, Shaomao Wang, Ping Zhang, Yi Yuan, Daoxin Liu, Kaifeng Cui, Sijia Chao, Hualin Shu,  Yige Lin, Shiying Cao,  Yuzhuo Wang, Zhanjun Fang, Fang Fang, Tianchu Li, and Xueren Huang.A compact, transportable optical clock with 1×10-17 uncertainty and its absolute frequency measurement.Applied Physics Letter.(2022)

3.Zejing Wang, Chenjie Dai, Zhe Li, Zhongyang Li.Free-Space Optical Merging via Meta-Grating Inverse-Design.Nano Letters.(2022)

4.Tianhao Zhu; Hui Zhou; Yue Ma; Song Li; Yuwei Chen.A Synthetic Algorithm on the Skew-Normal Decomposition for Satellite LiDAR Waveforms.IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing.(2022)

5.Xiao Sun, Yuan Zhuang, Jianzhu Huai, Luchi Hua, Dong Chen, You Li, Yue Cao, and Ruizhi Chen.RSS-based Visible Light Positioning Using Non-linear Optimization.IEEE Internet of Things Journal.(2022)

6.Zhuo Fu, Peng Xu, Yuan Sun, Yang-Yang Liu, Xiao-Dong He, Xiao Li, Min Liu, Run-Bing Li, Jin Wang, Liang Liu, and Ming-Sheng Zhan.High-fidelity entanglement of neutral atoms via a Rydberg-mediated single-modulated-pulse controlled-phase gate.Physical Review A 105, 042430 (2022).

7.Zhi-Jin Tao , Li-Geng Yu, Peng Xu , Jia-Yi Hou, Xiao-Dong He and Ming-Sheng Zhan.Efficient Two-Dimensional Defect-Free Dual-Species Atom Arrays Rearrangement Algorithm with Near-Fewest Atom Moves. Chinese Physics Letters.(2022)

8.Min Long, Pierre A. Pantaleón, Zhen Zhan, Francisco Guinea, Jose Ángel Silva-Guillén & Shengjun Yuan.An atomistic approach for the structural and electronic properties of twisted bilayer graphene-boron nitride heterostructures.npj Computational Materials.(2022)

9.Zhuo Fu, Peng Xu, Yuan Sun, Yang-Yang Liu, Xiao-Dong He, Xiao Li, Min Liu, Run-Bing Li, Jin Wang, Liang Liu, and Ming-Sheng Zhan.High-fidelity entanglement of neutral atoms via a Rydberg-mediated single-modulated-pulse controlled-phase gate.Physical Review A.(2022)

10.Shuangshuang Wang,   Huatian Hu,  Xiaoze Liu and  Tao Ding.Enhanced plasmonic sensing of single gold nanoparticles with narrowed resonance linewidths.Journal of Materials Chemistry C.(2022)

11.Rundong Xu, Qi Wang, Sitong Yan, Zhuo Hou, Chuan He, Yuhang Ji, Zhixin Li, Junjie Jiang, Biyan Qiao, Lin Zhou, Ji Wang, and Mingsheng Zhan.Modular-assembled laser system for a long-baseline atom interferometer.Appllied Optics 61, 4648(2022) .(2022)

12.Jiao Tang, Shuai Wan, Yangyang Shi, Chengwei Wan, Zejing Wang, Zhongyang Li.Dynamic Augmented Reality Display by Layer-Folded Metasurface via Electrical-Driven Liquid Crystal.Advanced Optical Materials.(2022)

13.Yangyang Shi, Chengwei Wan, Chenjie Dai, Zejing Wang, Shuai Wan, Guoxing Zheng, Shuang Zhang, Zhongyang Li.Augmented Reality Enabled by On-Chip Meta-Holography Multiplexing.Laser & Photonics Reviews.(2022)

14.Mats-Erik Pistol,Craig Pryor,Mao Li.Speeding up tight binding calculations using zone-folding methods.Computational Materials Science.(2022)

15.Mao Li, Shi Jing, Xu Hongxing.Cost-Effective Calculation of Collective Electronic Excitations in Graphite Intercalated Compounds.Nanomaterials.(2022)

16.Yajuan Qi, Hailong He2, and  Meng Xiao.Manipulation of acoustic vortex with topological dislocation states.Applied Physics Letters.(2022)

17.Rui Yang, Shuai Wan, Yangyang Shi, Zejing Wang, Jiao Tang, and Zhongyang Li.Immersive Tuning the Guided Waves for MultifunctionalOn-Chip Metaoptics.Laser & Photonics Reviews.(2022)

18.Yangyang Shi, Chengwei Wan, Chenjie Dai, Shuai Wan, Yang Liu, Chen Zhang, and Zhongyang Li.On-chip meta-optics for semi-transparent screen display in sync with AR projection.Optica.(2022)

19.Jianzhu Huai, Yukai Lin, Yuan Zhuang, Charles Toth, and Dong Chen.Observability analysis and keyframe-based filtering for visual inertial odometry with full self-calibration.IEEE Transactions on Robotics.(2022)

20.Huajun Qin, Rasmus B. Holländer, Lukáš Flajšman, and Sebastiaan van Dijken.Low-loss nanoscopic spin-wave guiding in continuous yttrium iron garnet films.Nano Letters (2022)

21.X. Kuang, Z. Zhan, S. Yuan.Flat-band plasmons in twisted bilayer transition metal dichalcogenides: twist angle, relaxation and band cutoff effects .Phys. Rev. B.(2022)

22.Hui Tang, Peng Du, Lei Jing, Su Yi, and Wenxian Zhang.Optical-plug-assisted spin vortex in a 87Rb dipolar spinor Bose-Einstein condensate.PHYSICAL REVIEW A .(2022)

23.Yi-Wen Liu, Zhen Zhan, Zewen Wu, Chao Yan, Shengjun Yuan, and Lin He.Realizing One-Dimensional Electronic States in Graphene via Coupled Zeroth Pseudo-Landau Levels.Physical Review Letters.(2022)

24.Wang Zhiping, Lin Hong.Vertically-aligned quasi-2D cesium lead halide perovskite solar cells.Journal of Materials Chemistry C.(2022)

25.Tao Zhi-Jin, Yu Li-Geng, Xu Peng, Hou Jia-Yi, He Xiao-Dong and Zhan Ming-Sheng.Efficient Two-Dimensional Defect-Free Dual-Species Atom Arrays Rearrangement Algorithm with Near-Fewest Atom Moves.Chinese Physics Letters 39, 083701(2022)

26.Yuanyuan Li, Pan Li, Meng Zhang, Dong Wang, Longkun Yang, Zhiqiang Guan, and Zhipeng Li.Correlations between incident and emission polarization in nanowire-particle coupled junctions.Opt. Express.(2022)

27.Hao He, Cheng Guo, Meng Xiao.Nondispersive Space–Time Wave Packets Propagating in Dispersive Media.Laser & Photonics Review.(2022)

28.Meng Kang, Li Mao, Shunping Zhang, Meng Xiao, Hongxing Xu & Che Ting Chan.Merging bound states in the continuum by harnessing higher-order topological charges.Light: Science & Applications.(2022)

29.Yuhao Xu, Huatian Hu, Wen Chen, Pengfei Suo, Yuan Zhang,Shunping Zhang, Hongxing Xu.Phononic Cavity Optomechanics of Atomically-thin Crystal in Plasmonic Nanocavity.ACS Nano.(2022)

30.Quanbing Guo, Binjie Wu, Rongguang Du, Jiamin Ji, Ke Wu, Yang Li, Zhifeng Shi, Shunping Zhang, and Hongxing Xu.Boosting exciton transport in WSe2 by engineering its photonic substrate.ACS Photonics.(2022)

31.Kaifeng Cui, Sijia Chao, Chenglong Sun, Shaomao Wang, Ping Zhang, Yuanfei Wei, Jinbo Yuan, Jian Cao, Hualin Shu & Xueren Huang.Evaluation of the systematic shifts of a 40Ca27+Al+ optical clock.The European Physical Journal D.(2022)

32.Qi Dai, Guodong Zhu, Weiguo Zhang, Jiaxin Li, Zile Li, Hao Cui, Kai Wei, Zhixue He, Zhiqiang Guan, and Guoxing Zheng. Dual-channel anticounterfeiting color-nanoprinting with a single-size nanostructured metasurface. Opt. Express.(2022)

33.Shen Tu Guoliang, Wang Chong, Shang Xiang, Zhang Yanbing.Development of particle matter optical quantum radar and its application in environmental monitoring.ICT and policy.(2022)

34. H. Pan, M. Xie, F. Wu, and S. Das Sarma.Topological Phases in AB-Stacked MoTe2/WSe2: Z2 Topological Insulators, Chern Insulators, and Topological Charge Density Waves.Phys. Rev. Lett.(2022)

35.Jiaxin Li,Zhou Zhou,Zile Li,Guoxing Zheng.Single-sized metasurface for simultaneous pseudo-color nanoprinting and holographic image display.Frontiers in Nanotechnology.(2022)

36.D. Huo, Y.S. Bai, X.Y. Lin, J.H. Deng, Z.M. Pan, C. Zhu, C.S. Liu, H.Y. Yu and C.D. Zhang, Tuning of the valley structures in monolayer In2Se3/WSe2 heterostructures via ferroelectricity,Nano Letters.(2022)

37.Qi Dai, Guodong Zhu, Weiguo Zhang, Jiaxin Li, Zile Li, Hao Cui, Kai Wei, Zhixue He, Zhiqiang Guan, Guoxing Zheng.Dual-channel anticounterfeiting color-nanoprinting with a single-size nanostructured metasurface.Optics Express.(2022)

38.ZHAN Zhen, ZHANG Yalei, YUAN Shengjun.Lattice relaxation and substrate effects of graphenemoiré superlattice.Acta Physica Sinica.(2022)

39.Wang Zhiping.Inverted planar heterojunction perovskite solar cells with high ultraviolet stability.Nano Energy.(2022)

40.ZENG Yan,DAI Wei,MA Rundong,LI Zhe,OU Zhenwei,WANG Cheng,YU Yiling,ZHU Tong,LIU Xiaoze,WANG Ti,XU Hongxing. Distinguishing Ultrafast Energy Transfer in Atomically Thin MoS2/WS2 Heterostructures.Small.(2022)

41.Hang Zhou, Qin Luo, Xiaobing Deng, Lele Chen, Xiaochun Duan, Zhongkun Hu, and Minkang Zhou.Impact of additional sidebands generated by a tapered amplifier on an atom interferometer.Optics Letters.(2022)

42.Ruiqing Cheng, Lei Yin, Yao Wen, Baoxing Zhai, Yuzheng Guo, Zhaofu Zhang, Weitu Liao, Wenqi Xiong, Hao Wang, Shengjun Yuan, Jian Jiang, Chuansheng Liu & Jun He .Ultrathin ferrite nanosheets for room-temperature two-dimensional magnetic semiconductors.Nature Communications.(2022)

43.XiangLi,XuanWang,YangYi,YifanZhou,QianyuanChen,AnzhouWang,SongMao,YuqiYan.Separation of coherent and incoherent light by using optical vortex via spatial mode projection.Optics Communications.(2022)

44.Chunlong Fei,Meng Xiao,Yintang Yang.Coding Piezoelectric Metasurfaces.Advanced Functional Materials.(2022)

45.Shiyi Luan  , Fei Peng , Guoxing Zheng , Chengqun Gui , Yi Song  , Sheng Liu .High-speed, large-area and high-precision fabrication of aspheric micro-lens array based on 12-bit direct laser writing lithography,. Light: Advanced Manufacturing.(2022)

46.Qi Liu and Meng Xiao.Energy Harvesting from Thermal Variation with Phase-Change Materials.Physical Review Applied.(2022)

47.Yifan Zhou, Xiang Li, Zhenping Yin, Yang Yi, Longlong Wang, Anzhou Wang, Song Mao, and Xuan Wang. Numerical simulation model of an optical filter using an optical vortex. Optics Express.(2022)

48.Jiexiong Wu, Zhu Wang, Yuanchuan Biao, Fucong Fei, Shuai Zhang, Zepeng Yin, Yejian Hu, Ziyin Song, Tianyu Wu, Fengqi Song, Rui Yu.Non-Abelian gauge fields in circuit systems.Nat. Electron.(2022)

49.Naixuan Zhao, Zile Li, Guodong Zhu, Jiaxin Li, Liangui Deng, Qi Dai, Weiguo Zhang, Zhixue He, and Guoxing Zheng.Tri-channel metasurface for watermarked structural-color nanoprinting and holographic imaging.Optics Express.(2022)

50.Fengcheng Wu, Jun He.Prediction of ferroelectric superconductors with reversible superconducting diode effect.Physical Review B.(2022)

51.YANG Rui,YU Qianqian,PAN Yiwei,CHEN Sihan,ZHANG Chen,YE Hong,ZHOU Xinyao,SHI Yangyang,WAN Shuai,LIU Yang,LI Zhongyang.Multidirectional multiplexing holography based on on-chip metasurfaces.Optoelectronic engineering.(2022)

52.Kuixian Chen, Zhiqiang Guan, Zile Li, Yan Yang, Zhixue He, Shaohua Yu, Guoxing Zheng.Computer-Generated Holographic Nanoprinting. Laser & Photonics Reviews.(2022)

53.Chunlong Wu, Qiang Wan, Cao Peng, Shangkun Mo, Renzhe Li, Keming Zhao, Yanping Guo, Shengjun Yuan, Fengcheng Wu, Chendong Zhang, and Nan Xu.Tailoring Dirac Fermions by In-Situ Tunable High-Order Moir´ e Pattern in Graphene-Monolayer Xenon Heterostructure.Physical Review Letters.(2022)

54.Yang Xiong , Huatian Hu  , Tianzhu Zhang , Yuhao Xu , Fei Gao , Wen Chen , Guangchao Zheng , Shunping Zhang  l and Hongxing Xu.Quantitative and sensitive detection of alpha fetoprotein in serum by a plasmonic sensor.Nanophotonics.(2022)

55.Jiaxin Li, Zhiqiang Guan, Hong-Chao Liu, Zhixue He, Zile Li, Shaohua Yu, Guoxing Zheng.Metasurface-Assisted Indirect-Observation Cryptographic System. Laser & Photonics Reviews.(2022)

56.Rao Fu, Kuixian Chen, Zile Li, Shaohua Yu , Guoxing Zheng.Metasurface-based nanoprinting: principle, design and advances.Opto-Electronic Science.(2022)

57.Xiang Gao, Ya-Fen Cai, Shao-Jun Li, Shou-Long Chen, Xue-Ting Fang, Qian-Ru Zhu, Lushuai Cao, Peter Schmelcher, Zhong-Kun Hu.Magnetic-monopole-induced polarons in atomic superlattices.Physical Review A.(2022)

58.Zhou Y G, Zhou J T, Tian Z Q, Dong F, Liu S, Wang J G. Improving the crystal quality of AlN films by nanosecond laser annealing[J]. Journal of Manufacturing Processes.(2022)

59.Qiu, P., Zhou, H., Zhang, Q., & Ma, Y. Modeling returned signal of a satellite laser altimeter over an urban area.Applied Optics.(2022)

60.Nikolai Kuznetsov, Huajun Qin,  Lukáš Flajšman, and  Sebastiaan van Dijken. Tuning of spin-wave transmission and mode conversion in microscopic YIG waveguides with magnonic crystals.Journal of Applied Physics .(2022)

61.Duanduan Wan, Meng Xiao.Nonlinearity enabled higher-order exceptional singularities with ultra-enhanced signal-to-noise ratio.National Science Review.(2022)

62.T. Y. Yang, Q. Wan, J. P. Song, Z. Du, J. Tang, Z. W. Wang, N. C. Plumb, M. Radovic, G. W. Wang, G. Y. Wang, Z. Sun, J. -X. Yin, Z. H. Chen, Y. B. Huang, R. Yu, M. Shi, Y. M. Xiong, N. Xu, Fermi-level flat band in a kagome magnet. Quantum Frontiers.(2022)

63.Wei Lyu , Jia-Qi Zhong,Xiao-Wei Zhang, Wu Liu, Lei Zhu, Wei-Hao Xu, Xi Chen, Biao Tang, Jin Wang, and Ming-Sheng Zhan.Compact High-Resolution Absolute-Gravity Gradiometer Based on Atom Interferometers.Phys. Rev. Appl.(2022)

64.Xuan Wang,Yuan Zhuang,Zhenghua Zhang,Xiaoxiang Cao,Fen Qin, Xiansheng Yang, Xiao Sun, Min Shi, Zhe Wang.Tightly Coupled Integration of Pedestrian Dead Reckoning and Bluetooth Based on Filter and Optimizer.IEEE Internet of Things Journal.(2022)

65.Xu Maowen; Jiang Jian;YuTing.High Tap-Density Sulfur Cathodes Made Beyond 400 oC for Li-Sulfur Cells with Balanced Gravimetric/Volumetric Enenrgy Densities.ACS Energy Letters.(2022)

66. R Mansell, T Schaffers, RB Holländer, H Qin, S van Dijken.Interaction of propagating spin waves with extended skyrmions. Applied Physics Letters .(2022)

67.Chenjie Dai, Zejing Wang, Yangyang Shi, Zhe Li, Zhongyang Li.Scalable Hydrogel-Based Nanocavities for Switchable Meta-Holography with Dynamic Color Printing.Nano Letters.(2022)

68. Shuai Wan, Chenjie Dai, Zhe Li, Liangui Deng, Yangyang Shi, Wanlin Hu, Guoxing Zheng, Shuang Zhang, Zhongyang Li.Toward Water-Immersion Programmable Meta-Display. Advanced Science.(2022)

69.Chenjie Dai, Zile Li, Zhe Li, Yangyang Shi, Zejing Wang, Shuai Wan, Jiao Tang, Yongquan Zeng, Zhongyang Li.Direct-Printing Hydrogel-Based Platform for Humidity-Driven Dynamic Full-Color Printing and Holography. Advanced Functional Materials.(2022)

70.Yongjun Meng, Dingxin Huang, Hong Li, Xia Feng, Feng Li, Qianyi Liang, Tianzi Ma, Jiahao Han, Jianwei Tang, Guanying Chen & Xue-Wen Chen.Bright single-nanocrystal upconversion at sub 0.5 W cm-2 irradiance via coupling to single nanocavity mode. Nature Photonics.(2022)

71.CHEN Honghui, YAO Zhanwei, LU Zeqian, MAO Yinfei, LI Runbing, WANG Jin, ZHAN Mingsheng.High-precision atomic interference gyroscopes can be handled.Navigation and control,21,42-50(2022)

72.XU Weihao, LV Wei, ZHONG Jiaqi, WANG Jin, ZHAN Mingsheng.Development status and analysis of atomic interference gravity gradiometer.Navigation and control,21,80-90(2022)

73.L Flajšman, O Wojewoda, H Qin, K Davídková, M Urbánek, S van Dijken. Wideband Brillouin light scattering analysis of spin waves excited by a white-noise RF generator. Applied Physics Letters .(2022)

74.Li Ma, Liu Yang, Yuqiang Fang, Manzhang Xu, Ruihuan Duan, Vanessa Li Zhang, Xuewen Wang, Fuqiang Huang, Menghao Wu, Zheng Liu, Ting Yu.Observation of room-temperature out-of-plane switchable electric polarization in supported 3R-MoS2 monolayers,SmartMat,2022.12

75.Lin Zhou, Si-Tong Yan, Yu-Hang Ji, Chuan He, Jun-Jie Jiang, Zhuo Hou, Run-Dong Xu, Qi Wang, Zhi-Xin Li, Dong-Feng Gao, Min Liu, Wei-Tou Ni, Jin Wang and Ming-Sheng Zhan.Toward a high-precision mass–energy test of the equivalence principle with atom interferometers.Front. Phys.(2022)