"> 欧洲杯(2024)买球官方网站首页-welcome欧洲杯

2023年量子院研究成果

 1. Lei Jing, Peng Du, Hui Tang, and Wenxian Zhang.Noise-resistant quantum memory enabled by Hamiltonian engineering.Phys. Rev. A.(2023)

 2. Hai Meng, Zhen Zhan, Shengjun Yuan.Commensurate and incommensurate double moiré interference in twisted trilayer graphene.Physical Review B.(2023)

 3. SONG LI, XINYUAN LIU,  YI XIAO,  YUE MA, 3D compressive imaging system with a single photon-counting.Optics Express.(2023)

 4. Rongguang Du , Huatian Hu , Tong Fu , Zhifeng Shi , Shunping Zhang, Hongxing Xu.How to Obtain the Correct Rabi Splitting in a Subwavelength Interacting System.Nano Letters.(2023)

 5. Chenjie Dai, Zhe Li, Yangyang Shi, Shuai Wan, Wanlin Hu, Zhongyang Li.Hydrogel-Scalable Nanoslide for Switchable Optical Spatial-Frequency Processing.Laser & Photonics Reviews.(2023)

 6. Zexu Xue, Yingrui Wei, Hao Li, Jiali Peng, Fang Yao, Yong Liu, Sheng Wang, Qianghui Zhou, Qianqian Lin, Zhiping Wang.Additive-Enhanced Crystallization of Inorganic Perovskite Single Crystals for High-Sensitivity X-Ray Detection.Small.(2023)

 7. Qingdong Wu, Jidong Feng, Yanli Gao, Shuhui Bi, Yuan Zhuang, and Yuan Xu.One-Step Prediction-Enhanced FIR Filter and Its Application in INS/Vision-Integrated Mobile Robot Localization.IEEE Sensors Journal.(2023)

 8. Jian Yang, Yue Ma, Huiying Zheng, Yuanfei Gu, Hui Zhou and Song Li.Analysis and Correction of Water Forward-Scattering-Induced Bathymetric Bias for Spaceborne Photon-Counting Lidar.REMOTE SENSING.(2023)

 9. Jiahao Wang, Guodong Zhu, Weiguo Zhang,, Zhou Zhou. and Guoxing Zheng.Cascaded metasurface for separated information encryption [Invited].Chinese Optics Letters(2023)

 10. Chen Kuixian; Li Zile ;Guan Zhiqiang; Li Jiaxin ;Dai Qi ;Fu Rao; Deng Liangui ;Cui Hao ;Zheng,Guoxing. Phase-assisted Bessel-metasurface: a single-sized approach for simultaneous printing and holography.Optics Express(2023)

 11. Fulin Deng; Wenxian Zhang and Su Yi.Low-energy scatterings and pseudopotential of polarized quadrupoles.New J. Phys.(2023)

 12. Jingzhi Shang;Xinyu Zhang;Vanessa Li Zhang;Xuewen Zhang.Exciton-Photon Interactions in Two-Dimensional Semiconductor Microcavities.ACS PHOTONICS(2023)

 13. Xiyu Gu ,Yan Liu , Yuanhang Qu;Liwenjuan Li;Yao Cai;Jiaqi Ding;Ting Yu ;Shishang Guo;Chengliang Sun .Experimental and theoretical studies of effective piezoelectric coefficients of 2-2 connectivity AlN/AlScN composite piezoelectric films.COMPOSITES COMMUNICATIONS.(2023)

 14. Lin Li, Zi Li, Chen Wang, Wen-Ting Gan, Xia Hua & Xin Tong.Scheme for the excitation of thorium‑229 nuclei based on electronic bridge excitation.Nuclear Science and Techniques.(2023)

 15. Jian Yang , Yue Ma , Huiying Zheng, Yuanfei Gu , Hui Zhou  and Song Li.Analysis and Correction of Water Forward-Scattering-Induced Bathymetric Bias for Spaceborne Photon-Counting Lidar.Remote Sensing.(2023)

 16. XIANG Yuyan, MA Yue, GUO Gaofeng, JING Quan, LI Song.Photomultiplier tube photon detection considering pulse height distribution (PHD).Journal of Infrared and Millimeter Waves.(2023)

 17. Zhu Wang, Xu-Tao Zeng, Yuanchuan Biao, Zhongbo Yan, Rui Yu.Realization of a Hopf insulator in circuit systems.PHYSICAL REVIEW LETTERS.(2023)

 18. DENG Xiaobing, XU Wenjie, CHENG Yuan, ZHANG Jiongyang, HU Zhongkun, ZHOU Minkang.Miniaturized atomic gravimeters and applications.Navigation and control.(2023)

 19. Hui Zhou , Qianyin Zhang, Yue Ma,Song Li, and Yuwei Chen.Radiometric Correction Model and Land Cover Classification of Snow-Covered Terrains for ICESat-2 Photon-Counting Lidar.IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING.(2023)

 20. Xianjing Huang , Dong Zhu , Zhou Zhou , Kuixian Chen , Guoxing Zheng, Peng Chen , Yan-Qing Lu and Zile Li ; Tiger Amulet inspired high-security holographic encryption via liquid crystals.Nanophotonics.(2023)

 21. Min Long;Zhen Zhan.Pierre Anthony Pantaleon Peralta,Jose Angel Silva-Guillén,Francisco Guinea;Shengjun Yuan.Electronic properties of twisted bilayer graphene suspended and encapsulated with hexagonal boron nitride.Physical Review B.(2023)

 22. Qi Yao, Xiaotian Yang, Askar A. Iliasov, M. I. Katsnelson, and Shengjun Yuan.Energy-level statistics in planar fractal tight-binding models.Physical Review B.(2023)

 23. Yang Liu, Yangyang Shi, Zejing Wang, and Zhongyang Li.On-Chip Integrated Metasystem with Inverse-Design Wavelength Demultiplexing for Augmented Reality.ACS Photonics(2023)

 24. Wanlin Hu,  Chenjie Dai,  Shuai Wan,  Zhe Li,  Jiao Tang,  Zhongyang Li.Hydrogel-based Reconfigurable Visualisation with Pixel-Scale Programmability by Vapor Exhalatio.Laser & Photonics Reviews.(2023)

 25. Ying-Shuang Fu, Jian-Xin Li.Manipulating Hubbard-type Coulomb blockade effect of metallic wires embedded in an insulator.National Science Review.(2023)

 26. Ruyi Wei, Bin Liu, Zhengmao Xie, Yidong Wang, Shasha Chen, and Kai Zhang.Non-defocus high transmittance image slicer.OPTICS EXPRESS.(2023)

 27. Fulin Deng, Xing-Yan Chen, Xin-Yu Luo, Wenxian Zhang, Su Yi, and Tao Shi.Effective Potential and Superfluidity of Microwave-Shielded Polar Molecules.Phys. Rev. Lett.(2023)

 28. Yong Zhang, Qian-Yu Zhang, Wen-Li Bai, Zhi-Yuan Ao, Wen-Cui Peng, Sheng-Guo He, and Xin Tong.Generation of rotational-ground-state HD+ ions in an ion trap using a resonance-enhanced threshold photoionization process. Physical Review A .(2023)

 29. Jian Jiang, Wenyong Feng, Yao Wen, Lei Yin, Hao Wang, Xiaoqiang Feng, Yan-li Pei, Ruiqing Cheng, Jun He.Tuning 2D Magnetism in Cobalt Monoxide Nanosheets Via In Situ Nickel-Doping.Advanced Materials.(2023)

 30. Tianzhu Zhang, Quanbing Guo, Zhifeng Shi, Shunping Zhang, and Hongxing Xu.Coherent Second Harmonic Generation Enhanced by Coherent Plasmon–Exciton Coupling in Plasmonic Nanocavities.ACS Photonics.(2023)

 31. Shuangzan Lu, Deping Guo, Zhengbo Cheng, Yanping Guo, Cong Wang, Jinghao Deng, Yusong Bai, Cheng Tian, Linwei Zhou, Youguo Shi, Jun He, Wei Ji & Chendong Zhang.Controllable dimensionality conversion between 1D and 2D CrCl3 magnetic nanostructures.Nature Communications.(2023)

 32. Liangui Deng, Zile Li, Zhiqiang Guan, Jin Tao, Gongfa Li, Xiaoli Zhu, Qi Dai, Rao Fu, Zhou Zhou, Yan Yang, Shaohua Yu, Guoxing Zheng.Full Complex-Amplitude Engineering by Orientation-Assisted Bilayer Metasurfaces.Advanced Optical Materials.(2023)

 33. Ya-Ning Ren, Zhen Zhan, Yi-Wen Liu, Chao Yan, Shengjun Yuan, and Lin He.Real-Space Mapping of Local Subdegree Lattice Rotations in Low-Angle Twisted Bilayer Graphene.Nano Letters.(2023)

 34. WangZhu ;Biao, Yuanchuan;ZengXu-Tao ;ChenXiaoting;ShengXian-Lei;YangShengyuan ;Yu, Rui.Realization in circuits of a Chern state with an arbitrary Chern number.Physical Review B.(2023)

 35. Chenglong Sun ;Kaifeng Cui ;Sijia Chao ;Yuanfei Wei ;Jinbo Yuan ;Jian Cao ;Hualin Shu;and Xueren Huang.Sympathetic electromagnetically-induced-transparency ground state cooling of a 40Ca+-27Al+ pair in a 27Al+ clock.Chinese Physics B 32,050601(2023)

 36. Huaqing Zhang, Yao Huang, Baolin Zhang, Yanmei Hao, Mengyan Zeng, Qunfeng Chen, Yuzhuo Wang, Shiying Cao, Yige Lin, Zhanjun Fang, Hua Guan, Kelin Gao. Absolute frequency measurements with a robust, transportable 40Ca+ optical clock.Metrologia.(2023)

 37. Xiao Liang, Zhou Zhou, Zile Li, Jiaxin Li, Chang Peng, Hao Cui, Kai Wei, Zhixue He, Shaohua Yu, Guoxing Zheng.All-optical Multiplexed Meta-Differentiator for Tri-mode Surface Morphology Observation.Advanced Materials.(2023)

 38. Liang-Liang Wan and Xin-You Lü.Quantum-Squeezing-Induced Point-Gap Topology and Skin Effect.Physical Review Letters.(2023)

 39. Huajun Qin, Sebastiaan van Dijken.Imaging of short-wavelength spin waves in a nanometer-thick YIG/Co bilayer.Appl.Phys.Lett.(2023)

 40. Mengyan Zeng, Yao Huang, Baolin Zhang, Yanmei Hao, Zixiao Ma, Ruming Hu, Huaqing Zhang, Zheng Chen, Miao Wang, Hua Guan, and Kelin Gao.Toward a TransportableCa+Optical Clock with a Systematic Uncertainty of 4.8×10-18 .Physical Review Applied.(2023)

 41. Min Cai, Mao-Peng Miao, Yunfan Liang, Zeyu Jiang, Zhen-Yu Liu, Wen-Hao Zhang, Xin Liao, Lan-Fang Zhu, Damien West, Shengbai Zhang & Ying-Shuang Fu.Manipulating single excess electrons in monolayer transition metal dihalide.Nature Communications.(2023)

 42. QIANYING HU ; ZHEN ZHAN ; HUIYING CUI ; YALEI ZHANG ; FENG JIN; XUAN ZHAO, MINGJIE ZHANG ; ZHICHUAN WANG, QINGMING ZHANG, [...], AND YANG XU.Observation of Rydberg moiré excitons.Science.(2023)

 43. Qinwei An, Wenqi Xiong, Feng Hu, Yikang Yu, Pengfei Lv, Siqi Hu, Xuetao Gan, Xiaobo He, Jianlin Zhao & Shengjun Yuan.Direct growth of single-chiral-angle tungsten disulfide nanotubes using gold nanoparticle catalysts.nature materials.(2023)